İKSA VE BASKETBOL SAHASI YAPTIRILACAKTIR
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Diriliş İmam Hatip Lisesinin Güney cephesinin hasar gören İstinat duvarının onarılması Yapımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
     
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Çiftlikköy/YALOVA
b) Telefon ve faks numarası
:
0 (226) 352 60 73 – 0 (226) 352 82 28
c) Elektronik Posta Adresi
:
erdalbabacan_77@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
-
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İlçemiz Diriliş İmam Hatip Lisesinin Güney cephesinin hasar gören İstinat duvarının onarılması işi.
b) Yapılacağı yer
:
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Çiftlikköy/YALOVA
b) Tarihi ve saati
:
17.10.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Üst Yapı(Betonarme Bina İmalatı) ve İksa/istinat imalatları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği ve Mimarlık Diploması (İş Deneyimi Tutarının Hesaplanmasında Mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar Her bir yıl için 250.201,₺ dikkate alınacaktır)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çiftlikköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Çiftlikköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 


T.C. 
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI

Çiftlik Mah. Atatürk Cad. No:83 Çiftlikköy/YALOVA 
e mail:  ciftlikkoy@icisleri.gov.tr